اگزاست فن

اگزاست فن مکنده هوا ، هوا را می کشد و از محیط خارج می کنند اگزاست فن های تهویه صنعت امید قدرت مکش بالایی دارنذ.در واقع اگزاست فن ها نوعی دمنده هوا و مکنده هوا هستند. اگزاست فن ها معمولا در دو حالت گردش هوا و یا خروج هوا مورد استفاده قرار می گیرند. در حالتی که از اگزاست فن ها در گردش هوا استفاده شود، هوا پس از فیلتر شدن دوباره به محیط باز می گردد. ازآنجا که خروج، ورود و گردش هوا در اتاق تمیز باید کنترل شود اگزاست فن ها هوا را پس از مراحل مختلف فیلتراسیون از هواسازها تامین می کنند و از یک سو مانند وارد اتاق تمیز می شود و از سوی دیگر توسط اگزاست فن ها از اتاق خارج می شود. اگزاست فن ها این هوا گاه به طور کامل به محیط بیرون داده می شود و یا با توجه به طراحی و کاهش مصرف انرژی هوای خارجی از اتاق تمیز و یا انرژی آن به سوی هواساز باز می گردد. معمولا در اینگونه موارد از اگزاست فن هایی استفاده می شود که خود دارای فیلتراسیون مانند فیلتر هپا هستند.


 

برای قیمت تماس بگیرید