۳ نکته درباره تهویه مناسب سقفی در تابستان

 

۳ نکتــه مفیــد و عملــی بــرای ســرمایش تهویه مناسب ســقفی و داخلــی ازطریــق محصــولات تهویــه مطبوع ســقفی ارائه شده استبه دلیــل مزایــای بــالای آن هــا

درمقایســه بــا دستگاه های دیگــر ارائــه شــده اند.

استفاده از ترموستات

کاربـرد ســـامانه تهویـه مناسب سـقفی، بـدون بهــره بـرداری ازترموسـتات، امـــری غیـر منطقـی و شـگفت انگیز می باشـد! دفع هوای داغ پشت بامی بدون آگاهی

از کارکـرد/ عـدم کارکـرد بـادزن سـامانه تهویـه مناسب سـقفی، امـری غیرقابـل درک می باشـد.بنابرایــن پیــش از نصــب یــک ســامانه تهویــه ســقفی(یا در موارد وجود یک

سـامانه قدیمـی)از وجـود ترموسـتات قابــل تنظیمــی در ســامانه تهویــه مطبوع مذکــور مطمئــن شوید.

 

تهویه مناسب سقفی

بررســـی مذکــور (وجــود ترمــوســتات ) اطمـینــان لازم را بــرای کارکــرد صحیــح ســامانه تهویــه تجاری و یــا مسکونی،برطبــق تقاضــای شــما میسر می ســازد

تنظیــم درجه ترموستات بــر روی ۳۰-۲۵ درجــه ســانتیگراد پیــشـنهاد می گـردد ولـی گسـتره دمایـی مذکـور عـمـلا برطبــق نیازهــای ســاکنین تنظیــم می گــردد

به ویــژه در شــب های داغ تابســتانی، تنظیــم دمــای ترمــوســتات های فضــاهــای مجــزا، بــرای تأمیــن ســرمایش مــورد نیــاز فضــای داخلـــی هــر مکانــی از

ســاختمان میســر خواهــد بــود.

بازگشایی پنجره ها (ساختمان دو طبقه)

 

بازگشــایی پنجره هــای ســاختمانی روش مطلوبــی بــرای ســرمایش فضاهــای داخلــی ســاختــمان های دو طبقــه ای بــا تهـویــه فوقانــی می باشــد در مورد

 

مذکــور ازطریــق انســداد تمامــی پنجره هــای ســطوح فوقانــی ســاختمان، هــوای ســرد ورودی از ســطوح تحـــتانــی ســاختمان به طــور طبیعــی بــه ســطح

فوقانــی ســاختمان جریــان می یابــد.در روش مذکــور از طریــق نگهـداری هــوای ســرد ســاختمانی، از گـــرمایــش فضاهــای داخلــی نیــز جلوگیــری می شــود

 

 

 

 

در مــورد ســاختمان های دو طبقــه، وجــود دریچــه هــای تهویــه مناسب سـقفی الزامـی می باشــد؛ در چنیــن روشــی هــوای سـرد از فـضـای سـقفی(از طریق

دریچه هـای تهویـه سـقفی)بــه اتاق هــای داخلــی ســاختمان منتقــل می گــردد.

بهره برداری شبانه

در کشـور اسـترالیا، دماهـای بیـش از ۳۰ درجـه شـبانگاهی امـری متـداول می باشـد در مـورد مذکـور، راه انـدازی سـامانه تهویـه بـر طبـق یـک برنامـه زمانـی معیـن

پیشـنهاد می گـردد

مجددا در شـرایط کاربـرد یـک ســـامانه قدیمـی (به ویـژه در مـورد سـامـانه تهــویـه خورشـیدی)پرداخـت هزینـه اندکـی بـرای ارتقـاء سـامانه مذکـور ودر نتیجه تهویــه

سراسـری سـاختمان در شـب های داغ تابسـتانی، پیشـنهاد می گـردد.

 

تهویه سقفی

 

 

از طریــق کاربــرد کیــت بهره بــرداری شــبانه، امــکان تهویــه مناسب ســقفی در سرتاســر زمان هــای شــبانگاهی میســر می گــردد.به طوری که در هنگام صبحبه به

غیــر از ســرمایش مطلــوب فضــای ســقفی از فشــار وارده بــر واحــد تهویــه مطبــوع شــما درهنگام بهره برداری نیز کاسته می شود.